Čo je cieľom komisie

Cirkev je od svojho začiatku misionárska: „...dielo šírenia evanjelia je základnou povinnosťou ľudu posvätný cirkevný snem vyzýva všetkých k hlbokej vnútornej obnove, aby si živo uvedomili svoju zodpovednosť za šírenie evanjelia a mali podiel na misijnej práci medzi pohanmi“. LG 6,35.

 
„Všetci veriaci ako údy živého Krista, ku ktorému sa pričlenili a pripodobnili krstom, myropomazaním (birmovkou) a Eucharistiou, sú povinní spolupracovať na vývoji a vzraste jeho Tela, aby ho čím skôr priviedli k plnosti“. LG 6,36.
 
Aj súčasný Svätý Otec František, nás neustále vyzýva k misijnej činnosti slovami: Ohlasovanie evanjelia je prvou a trvalou starosťou Cirkvi, je jej podstatným záväzkom, jej najväčšou výzvou a zdrojom jej obnovovania.
Blahoslavený Pavol VI. dodával, že je to jej povolaním. «Misijná činnosť je vzorom pre každé úsilie Cirkvi» (Evangelii gaudium, 15).“
 
V tohtoročnom posolstve k Svetovému dňu misií Svätý Otec František povzbudzuje najmä zasvätené osoby.  „Misie sú vášnivou láskou k Ježišovi Kristovi a zároveň vášnivou láskou k ľuďom. ... V Ježišovom príkaze „choďte“ sú prítomné všetky scenáre a vždy nové výzvy pre evanjelizačné poslanie Cirkvi. V ňom sú všetci povolaní hlásať evanjelium svedectvom života, no zvlášť zasvätené osoby, od ktorých sa žiada, aby počúvali hlas Ducha, ktorý ich vyzýva, aby išli až na misijné periférie, medzi národy, ku ktorým sa ešte evanjelium nedostalo.
 
Zasvätených misionárov vyzýva k spolupráci s laikmi aby sa: „čoraz odvážnejšie otvárali tým, ktorí sú pripravení s nimi – hoci aj na obmedzenú dobu – spolupracovať a získavať skúsenosti v tejto oblasti. Sú to bratia a sestry, ktorí si želajú podieľať sa na misijnom povolaní obsiahnutom v krste. Misijné domy a štruktúry sú prirodzenými miestami pre ich prijatie i pre ich ľudskú, duchovnú a apoštolskú podporu“.
 
Biskup v diecéze  „podnecuje, zveľaďuje a vedie misijné dielo, sprítomňuje, ba takrečeno robí viditeľným misijného ducha a misijné nadchnutie ľudu Božieho, takže celá diecéza sa stáva misionárskou“(AG, 38).  Aby sa evanjelium dostalo ku všetkým, Komisia pre misie sa zúčastňuje na diele šírenia evanjelia v Prešovskej archieparchii a celej Cirkvi v spolupráci s presbytermi, zasvätenými osobami a laikmi:
 
 Modlitbou a obetou za misie, misionárov a misijné povolania
 
 Vydávaním svedectva o Kristovi
 
 Vnášaním misijného ducha na úrovní cirkevného a spoločenského života – ohlasovaním evanjelia a delením sa s materiálnymi dobrami
 
 Zapájaním sa do aktivít, ktoré komisia organizuje.
 
 

Pápežské misijné diela

 
Druhou dôležitou činnosťou Komisie pre misie je plniť úlohu Pápežských misijných diel (ďalej PMD). Celosvetovú právomoc šírenia viery, má Kongregácia pre šírenie viery v Ríme, ktorej plniť misijné poslanie v značnej miere napomáhajú PMD: šírenia viery, svätého Petra Apoštola, detí a misijnej jednoty kňazov a rehoľníkov. Cieľom PMD je oživovať misijné povedomie a misijné poslanie a organizovať materiálnu pomoc pre misijnú činnosť Cirkvi.
 
„Veriaci sa misijnej spolupráce zúčastňujú dvoma spôsobmi: patria do rôznych spoločenstiev organizovaných jednotlivými dielami, sú ich členmi, alebo sa zúčastňujú rôznych akcií pomoci a rozvoja v rámci univerzálnej misijnej spolupráce“.   Stanovy č. 21.
 
Svätý Otec František nás do činnosti v misiách povzbudzuje nasledujúcimi slovami: „Drahí bratia a sestry, vášňou misionára je evanjelium. Svätý Pavol povedal: „Beda mi, keby som evanjelium nehlásal“ (1 Kor 9, 16). Evanjelium je zdrojom radosti, oslobodenia a spásy pre každého človeka. Cirkev si je vedomá tohto daru, a preto neúnavne hlása všetkým, „čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli“ (1 Jn 1, 1). Poslanie služobníkov Slova – biskupov, kňazov, rehoľníkov a laikov – je uviesť všetkých bez výnimky do osobného vzťahu s Kristom. Na rozsiahlom poli misijného pôsobenia Cirkvi je každý pokrstený povolaný, aby podľa svojho životného stavu čo najlepšie uskutočňoval svoju osobnú angažovanosť. Zasvätení muži a ženy môžu ponúknuť veľkodušnú odpoveď na toto univerzálne povolanie prostredníctvom intenzívneho života modlitby a spojenia s Pánom a jeho spásnou obetou.
 
Možno máš túžbu aj ty zúčastniť sa na misijnom poslaní cirkvi, dôležité je ochotné srdce. Cez rôzne aktivity, ktoré komisia už realizuje môžeš využiť svoje talenty, vzdelanie a šikovné ruky. Uvítame aj tvoje nápady, lebo Boh vždy tvorí nové veci. 
 
Svätý Otec František nám dáva na túto prácu svoje apoštolské požehnanie: "Márii, Matke Cirkvi, ktorá je vzorom misionárskeho života, zverujem všetkých, ktorí v akomkoľvek životnom stave spolupracujú na hlásaní evanjelia, či už ad gentes alebo v rámci vlastnej krajiny a každému zo srdca udeľujem svoje apoštolské požehnanie."

O nás

Evanjelizácia národov

27.05.2015 00:00
  Kán. 584 – § 1. Celá Cirkev, poslušná Kristovmu príkazu evanjelizovať všetky národy a sprevádzaná milosťou a láskou Svätého Ducha, sa považuje za misionársku. § 2. Evanjelizácia národov má byť taká, aby sa pri zachovávaní neporušenosti viery a mravov mohlo evanjelium vyjadriť v kultúre...